Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता पदाची पात्र/अपात्र यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अधिक्षक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कक्ष अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - लघुलेखक/लघुटंकलेखक पदाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.01/01/2018  
 • आरोग्य विभाग - आशा योजनांतर्गत गट प्रवर्तक पद भरती  
 • सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेचा निकाल  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - ग्रामीण भागातील महिलांसाठी घरकुल योजना (अनुसुचित जाती व सर्वसाधारण)  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा रुगणालय पद भरती (शुध्दीपत्रक)  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा रुगणालय पद भरती  
 • आरोग्य विभाग - Mid Level Health Provider  
 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - कंत्राटह कनिष्ठ अभियंता पद भरती जाहिरात  
 • आरोग्य विभाग - रष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत लसीकरण संनियंत्रक पद भरती  
 • कृषि विभाग - DBT योजना सोलार वॉटर हिटर 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा अंतिम प्रतिक्षासूची  
 • RGPSA तालुका पेसा समन्वयक पदाची अंतरिम यादी  
 • Anti Tabacco  
 • अर्थ विभाग - सन 2018-19 अर्थसंकल्प व निधी खर्चाबाबतची सद्यस्थिती  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - प्राथमिक शिक्षकांसाठी गुणवंत पुरस्कार 2017-18  
 • शिक्षण माध्यमिक विभाग - माध्यमिक शिक्षकांसाठी गुणवंत पुरस्कार 2017-18  
 • आरोग्य विभाग - Final selection for comunity health provider training 2018  
 • पशुसंवर्धन विभाग - जेष्ठता यादी 2018  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - जाहिर आवाहन - घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कमीत कमी खर्चाचे पर्याय सुचविणेबाबत  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - CA Minimum eligibility criteria and selection marking list  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम सेवक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्तावांची अंतरिम प्रतिक्षासूची  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - 0 ते 100 हे सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या सर्वेक्षणाचे कामासाठी तयार कराचयाचे पॅनलूमध्ये सहभागी होणेसाठी जाहीर आवाहन सन 2018-19  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वकील पॅनलवर विविध न्यायालयासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - National Health Mission भरती जाहिरात  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • पशुसंवर्धन विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना व फोर्म  
 • कृषि विभाग - DBT योजना 2018-19 मार्गदर्शक सुचना, दर व फोर्म  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - संनदी लेखापाल नियुक्ती सुचना  
 • शिक्षण विभाग - अंतर जिल्हा व जिल्हांतर्गत विस्तापित शिक्षकांचे आदेश  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - जलस्वराज्य प्रकल्प 2 साठी पद भरती निवड व प्रतिक्षा यादी  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - मोबाईल ऍ़पबाबत स्वीस चॅलेंज मेथडद्वारे आवाहन  
 • हातपंप कर्मचारी 2018 जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी जाहिरात  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सर्वसाधारण बदली लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत  
 • सामान्य प्रशायन विभाग - परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2018