Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • समान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा तत्वावर पात्र कर्मचा-याची निवड यादी परिचर  
 • शिक्षण प्राथ - मुख्यध्यापक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - केंद्र प्रमुख तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - उपशिक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण विभाग मुख्याध्यापक- तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -भाषा  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी - गणित  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -इतिहास/भुगोल  
 • समाज कल्याण- इ 9 व 10 मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृर्ती योजना