Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • समान्य प्रशासन विभाग - कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात 
 • समान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा कर्मचा-याची निवड यादी परिचर  
 • शिक्षण प्राथ - उपशिक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण विभाग मुख्याध्यापक- अतिम सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - केंद्र प्रमुख तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्राणा -करारपध्दतीने सगणक प्रोगगामर पात्र उमेदवाराची यादी 
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मानधन/करारपध्दतीने रिक्त पदे भरणे जाहिरात  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मानधन/करारपध्दतीने रिक्त पदे भरणे अर्ज  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -भाषा  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी - गणित  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -इतिहास/भुगोल  
 • समाज कल्याण-इ 9 वी 10 मधील अनु.जातीच्या शिष्यवृर्ती  
 • समाज कल्याण-शिष्यवृर्ती योजनांची देयके सादर करणेचा कॅम्प शिबीर  
 • शिक्षण प्राथ -प्रज्ञा शोध निकाल इ 3 री  
 • शिक्षण प्राथ - प्रज्ञा शोध निकाल इ 6 वी