Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • Recruitment Advertise General  
 • Recruitment Advertise (PESA)  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - DET 2010 शिफारस पात्र उमेदवारांना समुपदेशन  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश शिरुर तालुका  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश बारामती तालुका  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश हवेली तालुका  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश इंदापूर तालुका  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक डी.एङ 2010 उमेदवारांचे कागद पडताळणी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश जुन्नर तालुका  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक जेष्ठता यादी 2015.  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कक्ष अधिकारी जेष्ठता यादी 2015.  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अधिक्षक जेष्ठता यादी 2015.  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी जेष्ठता यादी 2015.  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक जेष्ठता यादी 2015.  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - लघुलेखक उ.श्रे., लघुलेखक नि.श्रे., लघुटंकलेखक जेष्ठता यादी 2015.  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा प्रतिक्षा यादी 2014-15  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - परिचर जेष्ठता यादी 2015.  
 • शासन निर्णय - काम सुरु करण्यास व वृक्ष तोडण्यास परवानगी देण्याबाबत.  
 • समाज कल्याण विभाग - विदयार्थ्यांना गणवत्ता शिष्यवृत्ती बाबत.  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामपंचायत कर्मचारी पदाची सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम‍ विकास अधिकारी पदाची सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश खेड  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश दौंड  
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2015