Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • वित्त विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सर्वसाधारण बदली लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील उपशिक्षक तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील उपशिक्षक तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील मुख्याध्यापक तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील मुख्याध्यापक तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक भाषा तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक भाषा तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक समाज शास्त्र तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक समाज शास्त्र तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक गणित/विज्ञान तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक गणित/विज्ञान तात्परती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्सक प्रशासन अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - कृषि अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - कंत्राटी पदभरतीसाठी प्राप्त अर्जामधील त्रुट्यांची पुर्तता करणे  
 • सामान्य प्रशायन विभाग - परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18 शुध्दीपत्रक  
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18  
 • शिक्षण विभाग - केंद्रप्रमुख पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - मुख्य आरेखक/आरेखक/कनिष्ठ आरेखक/अनुरेखक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • DRDA - गट समन्वयक पात्र यादी  
 • DRDA - गट समन्वयक अपात्र यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अधिक्षक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कक्ष अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशास विभाग - अनुकंपा प्रतिक्षासुची 2016-17  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 1 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 2 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 3 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - वाहन चालक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • सामान्य प्रशास विभाग - परिचर पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - मिस्त्री श्रेणी 2 पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - कनिष्ठ अभियंता पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • शिक्षण विभाग - प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिक्षण परिषद व राज्य अधिवेशन रजेबाबत  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - करार पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - गट समन्वयकाची भरती जाहिरात. 
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2018