Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • अर्थ विभाग - बदली 2018 तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी जाहिरात  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील उपशिक्षक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील उपशिक्षक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील मुख्याध्यापक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील मुख्याध्यापक अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक भाषा अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक भाषा अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक समाज शास्त्र अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक समाज शास्त्र अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक गणित/विज्ञान अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत अवघड क्षेत्रातील पदविधर शिक्षक गणित/विज्ञान अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत बदलीसाठी तालुकानिहाय रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत प्रक्रियेसाठी ठेवावयाची अनिवार्य रिक्त पदे  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची तालुकानिहाय यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये अवघड क्षेत्रातील महिलांसाठी प्रतिकुल असणाऱ्याशाळांची यादी  
 • DRDA - गट समन्वय पदाची निवड यादी 2018  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 2018  
 • DRDA -लिपीक टंकलेखक व तांत्रिक सहाय्यक पदाचे निवड यादी  
 • DRDA - गट समन्वयकांचे पात्र उमेदवारांची यादी  
 • DRDA - लिपीक टंकलेखक व तांत्रिक सहाय्यक पदाचे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यांदी  
 • DRDA - लिपीक टंकलेखक / तांत्रिक सहाय्यक पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी.  
 • पाणि व स्वच्छता विभाग - Mobile App Advertize  
 • वित्त विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • वित्त विभाग - सर्वसाधारण बदली लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत  
 • विभागीय आयुक्त - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्सक प्रशासन अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - कृषि अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • विभागीय आयुक्त - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • पाणी व स्वच्छता विभाग - कंत्राटी पदभरतीसाठी प्राप्त अर्जामधील त्रुट्यांची पुर्तता करणे  
 • सामान्य प्रशायन विभाग - परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18 शुध्दीपत्रक  
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18  
 • शिक्षण विभाग - केंद्रप्रमुख पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - मुख्य आरेखक/आरेखक/कनिष्ठ आरेखक/अनुरेखक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • DRDA - गट समन्वयक पात्र यादी  
 • DRDA - गट समन्वयक अपात्र यादी  
 • पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - करार पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - गट समन्वयकाची भरती जाहिरात. 
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2018