Get Adobe Flash player

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार आधीनियम,२००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना -

१) अर्ज नमुना अ

२) अर्ज नमुना ब

३) अर्ज नमुना क

 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग -संकेतस्थळ

 

ग्रामस्थांची सनद

डाऊनलोड करा - माहितीचा अधिकार

विभाग

तालुके