Get Adobe Flash player

सूची

अ. क्र.
पदनाम
अधिकारी/कर्मचारी नांव
दुरध्वनी क्रमांक
कार्यालय
भ्रमण दुरध्वनी
अध्यक्ष कार्यालय
 
मा.अध्यक्ष मा. श्री विश्वासराव देवकाते
२६१३१८८३
९८२२६६६६७७
 
स्वीय सहाय्यक 1)श्री जयसिंग हांडे
--
९८९०६५८७९७ 
 
स्वीय सहाय्यक 2)श्री.गिरिक्ष दिक्षित
--
९८८१७१६२७५
 
स्वीय सहाय्यक 3)श्री.सुरेंद्र सौदागर
--
९४२२२८४४३२
 
स्वीय सहाय्यक 4)श्री. भालेराव आर.टी.
--
७५०७४११५११
 
5) निवासस्थान
२६३६१३६६
--
उपाध्यक्ष कार्यालय
 
मा.उपाध्यक्ष मा. विवेक प्रतापराव वळसे पाटील
२६१३१२१७
९९२१३१११११
 
स्वीय सहाय्यक
श्री. विनय पुरोहित
--
९९२३७१५७५७
 
स्वीय सहाय्यक श्री.राजीव नल्ला
--
९५२७७३३७९६
बांधकाम व आरोग्य समिती कार्यालय
 
मा.सभापती मा.श्री. प्रविण(भैया) दशरथ माने
२६१३५००९
९९२३०००००२
 
स्वीय सहाय्यक श्री.सुनिल गाडे
--
९४०३७७९३८९
 
स्वीय सहाय्यक श्री. पडवळ अनिल
--
७८७५१७८७९७
 
स्वीय सहाय्यक श्री. विष्णु दुधभाते
--
कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती कार्यालय
 
मा. सभापती मा.श्रीम. सुजाता अशोकराव पवार
२६१३४३३८
९५५२९७७९९९
 
स्वीय सहाय्यक श्री.येनगुल प्रशांत
--
८८५६८५९९६४
समाज कल्याण समिती कार्यालय
 
मा.सभापती मा. श्रीम. सुरेखा शैलेंद्र चौरे
२६१३४८७७
९७६३८३९०९७
 
स्वीय सहाय्यक श्री विकास पापळ
--
९८२२६४७१६१
महिला व बालकल्याण समिती कार्यालय
 
मा.सभापती मा. श्रीम. राणी हर्षल शेळके
२६१३३०४०
९९७५५१६८४४
 
स्वीय सहाय्यक श्री. रेवलींग यादव
--
९७६७६०१५१५
 
स्वीय सहाय्यक श्रीम. स्वाती कोल्ते
--
९७३०२५३२५१खाते प्रमुख / अधिकारी दुरध्वनी सूची
अ. क्र.
अधिकारी/कर्मचारी नांव
पदनाम
भ्रमणध्वनी क्रमांक
दुरध्वनी क्रमांक
श्री दौलत देसाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी ९८१९९३५४२१ २६१३४३१३
श्री. यशवंत शितोळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ८८०६२२३३०० २६०५१४७८
श्री डी.डी.डोके प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं ९४०३८४४६६६ २६१३१७८४
श्री. अशोक थोरात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ९७३०७७६७८९ २६१३५४२६
श्री. एम एस घुले उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) ७७७६८५७०७० २६१३४८०६
श्री. संदीप कोहीणकर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) ९०११३८९४३९ २६१३१९८४
श्री. डी.जी. चाटे महिला व बाल विकास अधिकारी २६०५४२९९
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता अभियान) २६०५२९३८
श्री. काटकर सुरेंद्रकुमार कार्यकारी अभियंता (दक्षिण) ७८७५७५९९९४ २६१३३४२५
१० श्री. विवेक माळुंदे कार्यकारी अभियंता (उत्तर) ९८५०६४६४७५ २६१३३४८५
११ श्री संजय निकुडे कार्यकारी अभियंता (ल.पा.) ९४२३३२२३९० २६१३१६०५
१२ श्रीम.वैशाली आवटे कार्यकारी अभियंता (ग्रा. पा. पु.) ९५६१०७१७०९ २६०५५१२९
१३ श्री.सुनिल खैरनार कृषि विकास अधिकारी ९४०४६८३४३५ २६१३३६२६
१४ डॉ.श्री. गणपत मोरे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ९४२३३४२६३८ २६०५०७३३
१५ श्रीम. शैलजा दराडे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ८६००२७९००९ २६१३७१४४
१६ श्री. प्रविण कोरगंटीवार (प्रभारी) समाज कल्याण अधिकारी ९०२२४०७८४० २६१३१७७४
१७ श्री.श्रीराम पवार जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ९४२२७४२७६० २६१३१७९९
१८ डॉ. भगवान पवार जिल्हा आरोग्य अधिकारी ८८८८६१११९९ २६१२९९६५
१९ शिक्षण अधिकारी निरंतर २६१२८९७२
२० डॉ.संजीवकुमार जाधव अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी ९४२२४२९४७४ २६१२९९६५
२१ श्री.सदिप भुसे उप अभियंता (भु. स. वि. यं.) ८४४६०६८४९४ २६०५२७७१
२२ श्री.मेमाणे कार्यकारी अभियंता (सर्व शिक्षा अभियान) ९८२३०५७९१३ २६११९५२५
२३ श्री. मानसिंग सुर्यवंर्शी प्रशासन अधिकारी आरोग्य विभाग ९८५०२५२३५२ २६१२९९६५
२४ श्री. रविंद्र चव्हाण उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ९८२२५१९११५ २६१३५४२६
२५ श्री स्नेहल पाटिल लेखा अधिकारी ९४२२५१६७९७ २६१३५४२६
२६ श्री मनोज शिंदे लेखा अधिकारी ९०११०४८६२० २६१३५४२६
२७ डॉ. ए. बी. पाटील साथरोग वैद्यकीय अधिकारी ९३७१०१२६५२ २६१२९९६५
२८ श्री वसंत ढेपे जिल्हा कृषि अधिकारी (सर्वसाधारण) ९४२१९३५६४७ २६१३३६२६
२९ श्री भदाणे जी.डी. मोहिम अधिकारी ९४२१०५५८५६ २६१३३६२६
३० श्री समिर पवार जिल्हा कृषि अधिकारी ९८२२६२२५०९ २६१३३६२६
३१ श्री. नवनाथ वनवे उप शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ९४२०४५१३१३ २६१३७१४४
३२ श्री.संजय नायकडे उप शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ९७६७९०१९४१ २६१३७१४४
३३ श्री एन.ए.पवार उप शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ९४२१५८८१६७ २६०५०७३३

पंचायत समिती अधिकारी दुरध्वनी सूची

अ.क्र. पंचायत समिती नाव  पदनाम मोबाईल एस.टी.डी कोड कार्यालय
हवेली श्री.तानाजी लोखंडे गट विकास अधिकारी ९९७५६३९७२४ २० २६१२४३७३
    श्री.एम.एल. वळवी सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९९७५१७७२४५   २६०५१६७४
    श्रीम जाधव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९८९२६८५०८६    
    श्रीम.मिना यादव गट शिक्षण अधिकारी ९८९०६४३२२२   २६११९५५३
    श्री व्हि आर चौधरी उप अभियंता (इ व द) ९६८९१३०१५८ ०२० २६११९५५३
    श्री.बी.डी.भोसले उप अभियंता (छो पा वि) ९७३०१२०५०५    
    श्री आर.पी.कोळी उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९८५०१२९१८१ ०२० २६१२४३७३
             
2 पुरंदर श्रीम. सुवर्णा चव्हाण गट विकास अधिकारी ८८०६९२३२९६ २११५ २२२३३२
    श्री.एल.आर.वाजे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ७३५०९४९४१६  
    श्रीम.एम.एन टेकवडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९४२२४५४२०३    
    श्रीम.ज्योती नारायण परिहार गट शिक्षण अधिकारी ८८८८२७५१११   २२६१२५
    श्री.व्हि आर चौधरी उप अभियंता (इ व द) ९६८९१३०१५८ २११५ २२२३३२
    श्री आर.एस.दिलपाक उप अभियंता(छो पा वि) ९०४९६४९००८   २२२३३२
    श्री ए.ए.कोकरे उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९८२३९९३२९१   २२२३३२
             
3 बारामती श्री.पी.बी.काळे गट विकास अधिकारी ९७६६५००५९० २११२ २२२४०२
    श्री.मिलींद मोरे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९८५०६२८२४५   २२२४०२
    श्री एस जी शिवदे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९४२२०७३३९९   २२२४०२
    श्री.कचरु सदाशिव दोडके प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी ९७६४४२८६३७   २२५४५२
    श्री व्ही.एम.नाझरकर उप अभियंता (इ व द) ९७६७८७६२०९ २११२ २२२४०२
    श्री एम एम गांधी उप अभियंता (छो पा वि) ९४२२६४७००६९   २२२४०२
    श्री एम बी पवार उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९४२०३५१०४१   २२२४०२
             
4 दौंड श्री.संतोष अशोक हराळे गट विकास अधिकारी ९९२१९१११९५ २११७ २६२३५६
    श्री.गुळवे व्ही.जे. सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९४०४९९९२०२   २६२३५६
    श्री.तेळी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९८५०८९०४७२   २६६०३३
    श्रीम.संगिता प्रभाकर शिंदे गट शिक्षण अधिकारी ९८६०३८७६४३   २६७८८६
    श्री.एम.जी.सस्ते उप अभियंता (इ व द) ९४२२०३१७५९ २११७ २६२३२५
    श्री एम एम गांधी उप अभियंता (छो पा वि) ९४२२६४७०६९   २६२३५६
    श्री ए ए कोकरे उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९८२३९९३२९१   २६२३५६
             
5 इंदापूर श्री. एम.के.बिचकुले गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) ९४२३२१४७२३ २१११ २२३१३६
    रिक्त सहाय्यक गट विकास अधिकारी   २२३१३६
    श्री माळी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ७५८८५७६४०१   २२६६७६/३१३६
    श्री.प्रदिप व्ही गुरव गट शिक्षण अधिकारी ९९२२७२७३११   २२५३६३
    श्री.जी.पी.घाडगे उप अभियंता (इ व द) ९४२३५२७९६८ २१११ २२३१३६
    श्री. एम एम गांधी उप अभियंता (छो पा वि) ९४२२६४७०६१   २२३१३६
    श्री ए ए कोकरे उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९८२३९९३२९१   २२३१३६
             
6 शिरुर श्री.संजय के.चिल्लाळ गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) ९४२२५०४४७३ २१३८ २२२१२१
    श्री.बांगर ए.व्ही. सहाय्यक गट विकास अधिकारी ७५०७८६४४०९   २२२१२१
    श्रीम बोरकर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ७७०९६०९७३०   २२३७१२
    श्री ए.पी.मिसाळ गट शिक्षण अधिकारी ९५२१५५६२००   २२३८१०
    श्री.एम.जी सस्ते उप अभियंता (इ व द) ९४२२०३१७५९ २१३८ २२२१२१
    श्री एम बी जालिमिंचे उप अभियंता (छो पा वि) ९९२३५८५५०३   २२२१२१
    श्री डी एल वाडेकर उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९९२३३२७४२९   २२२१२१
             
7 जुन्नर श्री. सतिश गाढवे गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) २१३२ २२२०३०
    श्रीम.नत्रता जागताप सहाय्यक गट विकास अधिकारी ८९७५३८२७००   २२२०३०
    श्री.बी.एस.रेंगडे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ८८८८६०८११५   २२२०३०
    श्री.तळपे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९५२७६५८६५२    
    श्री के.डी.भुजबळ प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी ९८२२८०२०१९   २२४२३२
    श्री.बी.एन लांडेकर उप अभियंता (इ व द) ९८२२०७४०८६ २१३२ २२२०३०
    श्री जंबुकर उप अभियंता (छो पा वि) ९८२३०१६७२९   २२२०३०
    श्री बी एम चोखंडे उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९८५०५६६७०७   २२२०३०
             
8 आंबेगाव श्री.ए. एस. चिखले (प्रभारी) गट विकास अधिकारी ९४२२०१०४९६ २१३३ २४४५२९
    रिक्त सहाय्यक गट विकास अधिकारी   २४४५२९
    श्रीम पाठक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९४२१४५५२७१   २४४४५३
    श्रीम. आर लोणकर (मंचर) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९९७०१३२६२७    
    श्री.संजय दत्तात्रय नायकडे गट शिक्षण अधिकारी ९७६७९०१९४१   २४४३७८
    श्री.बी.एन लांडेकर उप अभियंता (इ व द) ९८२२०७४०८६ २१३३ २४४५२९
    श्री जंबुकर उप अभियंता (छो पा वि) ९८२३०१६७२९   २४४५२९
    श्री बी एम चोखंडे उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९८२२६२४३६०   २४४५२९
             
9 खेड श्रीम. इंदिरा अस्वार गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) ९७६६४०२५२४ २१३५ २२२०४३
    श्री.जे.के.लहामटे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९८२३७२९०६१   २२२०४३
    रिक्त बाल विकास प्रकल्प अधिकारी   २२६४९३
    श्रीम.अश्विनी सोनवणे गट शिक्षण अधिकारी ९८२२५२०३२८   २२२८४८
    श्री.आर.एस वैरागकर उप अभियंता (इ व द) ९४२२५२३९५४ २१३५ २२२०४३
    श्री. जंबुकर उप अभियंता (छो पा वि) ९८२३०१६७२९   २२२०४३
    श्री डी जी भंडारे उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९४२३००४४०७   २२२०४३
             
10 मावळ श्री.निलेश काळे गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) ९४२३४६५९८७ २११४ २३५४४२
    श्री.आप्पासाहेब गुजर सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९४२२५६७०४१   २३५४४२
    श्री एस.जे.तांबे गट शिक्षण अधिकारी ९८६०४१८४७०   २३५८१८
    श्री बी एस खांडेकर उप अभियंता (इ व द) ९८२२३१३६४८ २११४ २३५४४२
    श्री एम बी जालिमिंचे उप अभियंता (छो पा वि) ९९२३५८५५०३   २३५४४२
    श्री डी जी भंडारे उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९४२३००४४०७   २३५४४२
             
11 मुळशी श्रीम.स्मिता पाटील गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) ९९६०३३७२३६ २० २२९४३१२२/२७
    श्री. आर.जी.खाडे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९८५००७४४४०   २२९४३१२२
    श्री जी डी कोरडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९४२२६०६६४१   २२९४३८२३
    श्री.पिराजी पाटील प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी ९८५०६९३३५९   २२९४३७६४
    श्री ए.यु.अरकडी उप अभियंता (इ व द) ९४०३६६५०६६ २० २२९४३१३२
    श्री एम बी जालिमिंचे उप अभियंता (छो पा वि) ९९२३५८५५०३   २२९४३१३२
    श्री डी एल वाडेकर उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९९२३३२७४२९   २२९४३१३२
             
12 भोर श्री एस एम गायकवाड गट विकास अधिकारी ९४२३८०२६३९ २११३ २२३३६८
    श्री.डी.एस.साळवे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९८५०९३०६९२   २२२५३८
    श्री मोरे प्रभारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ९०११०२३७७७   २२४४१०
    श्री.वालझाडे गट शिक्षण अधिकारी ९८५०९२३२२७   २२३५५५
    श्री. बी. क. चौगुले बी.इ.ओ(आय.सी) ९४२३०२४४१६    
    श्री.एस डी.यादवाडकर उप अभियंता (इ व द) ९८२२०१८९१३ २११३ २४२१४३
    श्री ए के पाटील उप अभियंता (छो पा वि) ९८२२८४३७१०   २२२५३८
    श्री एस आर गायकवाड उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९७६४००३४५८   २२२५३८
             
13 वेल्हे श्री. मनोज जाधव गट विकास अधिकारी ९९७०३१६१०५ २१३० २२१२२२
    श्री.एस.व्ही.गाढवे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ९८५०९०४०७८    
    श्री.आर.बी.अभिमाने गट शिक्षण अधिकारी ९४२०६५५८५८   २२१५२४
        ९५७९८३५६०५    
श्री एस डी यादवाडकर उप अभियंता (इ व द) ९८२२०१८९१३ २१३० २२१२५१
श्री ए के पाटील उप अभियंता (छो पा वि) ९८२२८४३७१०   २२१२५१
श्री एस आर गायकवाड उप अभियंता (ग्रा पा पू) ९७६४००३४५८   २२१२५१