Get Adobe Flash player१. महाराष्ट्र
२.  पुणे
३. १५,६६४  चौ.कि .मी 
४. १३
५. १४०७ 
६.  
  ऐकून लोकसंख्या ३०,३१,७१८
  १५,५७,४६३(५ १ . ३७%) 
  १४,७४,२५५ (४८.६३%)
  २,४३,६९०(८.०४%)
  २,०३,८३८(६.७२%)
७.  
  ८०.४५ %
  ७ ७.११ %
  ७१.००  %
८. १,८७८
  ६,२५,४२३
  १,२२,१३२(१९.५३)
  ३,७२५
  ४,३६७ 
९. ९६ 
  ५३९ 
१०.  (ऐकून २१७)
  ९० 
  १२७